Terviseedendus

Liikmed

Tervisemeeskond:

Lea Rau, õppealajuhataja

Helle Urve, majandusjuhataja

Ulvi Pähklemäe, õpetaja

Siret Svirilin, õpetaja

Kulla Ilumäe, õpetaja

Annely-Thea Häggblom, liikumisõpetaja

Liina Kahre, õpetaja

Kaido Mägi, liikumisõpetaja

Silva Ööpik, kokk

Sisu

Tervisekasvatuse sisu:

  • Iseenda ja oma keha tundmine
  • Hügieen, terved hambad
  • Õige toitumine, lauakombed
  • Liikumine ja looduse tervistav mõju
  • Vaimne tervis. Eetiline ja väärtuskasvatus
  • Mina ja teised. Abivalmidus ja suhtlemine
  • Ohud meie ümber
  • Jalakäija ja jalgratturi ohutu liikumine ja liiklemine, turvavarustus

Eesmärk

Tervisekasvatuse eesmärgid

Laps kasvab ja areneb tervist soodustavas kasvukeskkonnas

Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult

Laps on tegevustest huvitatud läbi loovuse-, mängu-, enesekohaste- ja sotsiaalsete oskuste arengu.

Põhimõtted

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

Planeeritakse spetsiaalseid tervise- ja ohutusealaseid tegevusi, matku, pidusid, kohtumisi;

Valitakse tervisekasvatuse temaatika lapse igapäevaelust ja teda ümbritsevast keskkonnast, mis hõlmab sotsiaalset keskkonda, loodus- ja tehiskeskkonda; Lõimitakse erinevate valdkondade tegevuste, mängu ja igapäevaste toimingutega; Suunatakse last mängudes, ümbritsevas looduses, liikluses, oma terviseseisundis jm märgatu kohta küsimusi esitama (probleemi püstitama), küsimustele vastuseid leidma (oletama ja oletusi kontrollima) ja märgatust ning kogetust järeldusi tegema.