ÕPPETÖÖ

2023/20234ÕPPEAASTA TEEMA

KOOSTÖÖS PEITUB JÕUD JA EDASIMINEK!

ÕPPEAASTA EESMÄRK

Laps on hoitud ning toetatud lasteaia ja lapsevanemate koostöös.

ROHELISE KOOLI TEEMAD

1. ELURIKKUS JA LOODUS

2. TERVIS JA HEAOLU

3. KLIIMAMUUTUSED


Õppe- ja kasvatustöö aluseks on lasteaia õppekava.

Lisaks õppekavas sätestatud ainevaldkondade eesmärkidele valib pedagoogiline personal õppe-kasvatustöö analüüsist lähtuvalt igaks õppeaastaks põhieesmärgi.

Õppe-kasvatusprotsessi seovad tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika (nädalateemad), üldõpetus ning lõimimine.

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel lähtutakse põhimõtetest:

1. Toetame lapse loovust, s.t.

 • loome sellise keskkonna, kus lapsel on võimalik teha ise valikuid, kasutades erinevaid vahendeid ja materjale;
 • õpetaja toetab lapse loovust oma positiivse ja innustava suhtumisega.

2. Õppe- ja kasvatustegevuses väärtustame humaanseid ja demokraatlikke suhteid, s.t.:

 • Kasvatame lastes austust ja sallivust erinevate omadustega inimeste vastu;
 • Kujundame lugupidavat suhtumist meid ümbritsevasse keskkonda;
 • Kogu lasteaia personal annab positiivset eeskuju lastele, suhtudes ümbritsevasse demokraatlikult ja lugupidavalt;
 • Tutvustame lastele erinevaid keskkondi nagu mets, küla, hooldekodu jne.
 • Märksõnadeks on sallivus, hoolivus, võrdõiguslikkus, inimsõbralikkus ning ei tohi sildistada ega solvata kedagi.

3. Lapsed saavad õppida mängu kaudu, s.t.:

 • Õpetajad teavad ja oskavad oma töös rakendada erinevaid õppemänge ning valmistavad ise õppevahendeid;
 • Õpetaja on lapse mängu kõrval suunaja, toetaja ja aitaja rollis;
 • Laps kasutab mängudes oma teadmisi ja omandab uusi.

4. Tagame lapsele turvatunde ja eduelamuse, s.t.:

 • Iga laps tunneb, et teda oodatakse lasteaeda, temaga arvestatakse ning ta leiab täiskasvanult mõistmist ja kaitset;
 • Lapsi kiidetakse iga edusammu puhul.

Rohelise Kooli keskkonnapõhimõtted

 • Tekitame huvi ja õpetame väärtustama ümbritsevat keskkonda läbi vahetu kogemise;
 • Rakendame õuesõppe võimalusi;
 • Laiendame lasteaia õueala liigirikkust; 
 • Lähtume oma tegemistes tervislikest eluviisidest;
 • Vähendame lasteaia ökoloogilist jalajälge (kasutame loodussõbralikke tooteid, sorteerime prügi, tarbime nutikalt, säästame ja taaskasutame);
 • Analüüsime, hindame ja vajadusel parendame tegevusi;
 • Tutvustame lasteaia Rohelise kooli tegemisi lastevanematele ja avalikkusele.