KODUKORD

1. ÜLDSÄTTED

 1. 1.1.Kodukorras on lähtutud Eestis kehtivatest õigusaktidest tulenevatest nõuetest. Lisaks lähtub lasteaed oma tegevuses rahvusvahelistest konventsioonidest (sh Euroopa Liidu põhiõiguste harta; ÜRO laste õiguste konventsioon), Kohila vallas kehtivatest õigusaktidest, lasteaia põhimäärusest ja põhiväärtustest.

  1.2.Kui kodukorras puudub regulatsioon mingis valdkonnas, tuleb lähtuda lasteaia arengukavas ja õppekavas kirja pandud põhimõtetest ja väärtustest.

  1.3. Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav lasteaia veebilehel ja paberkandjal
  lasteaias.

  1.4. Kodukord kehtib territoriaalselt kõikjal, kus toimuvad lasteaia õppekavas ja lasteaia/rühma tegevuskavas ettenähtud tegevused.1.5. Kodukord on lastele, lapse seaduslikele esindajatele (edaspidi lapsevanemad) ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  1.6. Lapse heaolu lasteaias tagab lapse pere ja lasteaia koostöö. Lapsevanemad ja külalised käituvad lasteaia ruumides ja üritustel, samuti suhtluskeskkonnas lasteaia töötajatega suheldes viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks lastele.

  1.7. Lasteaed lähtub kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes lapse või lasterühma parimatest huvidest. Iga lapsesse puutuva otsuse tegemisel või tegevuse planeerimisel hinnatakse, mis on konkreetse lapse parimates huvides.

2. INFOVAHETUS

2.1. Lasteaia infokanalid on: lasteaia veebileht www.sutlemalinnupesa.edu.ee; www.eliis.ee; lasteaia infotahvlid ning telefonid.

2.2. Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on lapsevanemal kohustus anda lasteaiale perekonna kontaktandmed (lapsevanema telefoninumber, elektronposti aadress, kodune aadress). Kontaktandmete muutumisel teavitab lapsevanem sellest viivitamatult rühma õpetajat.

2.3. Arusaamatuste korral pöördub lapsevanem esialgu rühma õpetaja poole, vajadusel palub abi ka direktorilt, õppealajuhatajalt või majandusjuhatajalt.

2.4. Laste, lapsevanemate ja lasteaia töötajate isikuandmeid töötleb lasteaed lähtudes lasteaia andmekaitsetingimustest ja isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest.

3. TÖÖKORRALDUS

3.1 Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.00-18.30.

3.2 Suvekuudel (juuni, juuli, august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste arvu, töötajate puhkusi ja teostatavaid remonttöid.

3.3 Pühade ajal on lasteaia lahtiolekuaeg lühendatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja Kohila valla regulatsioonile. Vastavalt töölepingu seaduse § 53 (RT I 2009, 5, 35) lühendatakse lasteaias lahtiolekuaega 15.30-ni (kolme tunni võrra) uusaastale, Eesti vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval.

3.4 Lapse esmakordselt lasteaeda tulles palume lapsevanemal leida aega lapse harjutamiseks lastekollektiiviga.

3.5 Igal õppeaastal, vastavalt Kohila Vallavalitsuse määrusele, võib toimuda kuni 2 töötajate arenduspäeva, mil lasteaed on laste jaoks suletud. Nendele vanematele, kellel pole võimalik last koju jätta, korraldatakse koostöös Kohila valla lasteaedadega lapse hoidmise võimalus kas Kohila, Männi, Sipsiku lasteaias või Linnupoegade päevahoius.

4. LAPSE SAABUMINE, LAHKUMINE, PUUDUMINE

4.1 Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-ja kasvatustegevuste algust (kui laps sööb hommikueinet, siis 8.25, kui hommikueinet ei söö, siis hiljemalt 8.55) ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava (hiljemalt 18.15).

4.2 Lasteaiaealine laps tuleb lasteaeda ja lahkub sealt ainult koos saatjaga. Lapse saabudes ja rühmast lahkudes võetakse ühendust rühma töötajaga Lapsevanem annab hommikul isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Juhul kui lapsevanem peale lapse vastuvõtmist rühma töötajalt jääb lapsega viibima lasteaia alale, loetakse laps lapsevanemale üleantuks.

4.3 Lasteaed annab lapse üle teisele isikule (kes ei ole lapsevanem) juhul, kui lapsevanem on lasteaeda sellest eelnevalt informeerinud või andnud kirjaliku volituse.

4.4 Lasteaia välisuks lukustatakse kell 9.15 ja jääb suletuks kuni 16.00. Sisse pääsemiseks vajutada uksekella välisukse kõrval.

4.5 Alaealisele pereliikmele lapse üleandmise osas langetab otsuse lapsevanem, arvestades lapse parimaid huve ja koduteekonna turvalisust. Lasteaial on õigus keelduda lapse üleandmisest alaealisele, kui selgub, et lapsevanema otsus on vastuolus lapse parimate huvidega või ohustab lapse turvalisust.
4.6 Kui lapsele järele tulnud isik on lasteaia hinnangul seisundis, mis võib last ohustada, võib temale lapse üleandmisest keelduda ja informeerida olukorrast lapsevanemat, ankeetandmetes märgitud kontaktisikuid ja/või politseid.