Külje bannerid

 


  

Keskkonnajuhtimise süsteemi rakendamist Kohila valla  Sipsiku, Männi ja Linnupesa lasteaedades toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Kohila Keskkonnahariduse Keskus. 

 

kiusamisest-vabaks 234x88

Õppe- ja kasvatustegevus

2020/2021 ÕPPEAASTA

TEEMA

HOOGSALT LOODUSEGA KOOS AVASTAN JA MÄNGE LOON

(keskkond, loodus, õuesõpe, mäng, tervis)

ÕPPEAASTA EESMÄRK

Läbi aktiivse liikumise ja mängulise tegevuse looduses toetame lastes märkamist, hoolimist ja hoolivust.

ROHELISE KOOLI TEEMAD

1. Lasteaia õu

2. Kliimamuutused

3. Jäätmed

 

Õppe- ja kasvatustöö aluseks on lasteaia õppekava.

Lisaks õppekavas sätestatud ainevaldkondade eesmärkidele valib pedagoogiline personal õppe-kasvatustöö analüüsist lähtuvalt igaks õppeaastaks põhieesmärgi.

Õppe-kasvatusprotsessi seovad tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika (nädalateemad), üldõpetus ning lõimimine.

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel lähtutakse põhimõtetest:

1. Toetame lapse loovust, s.t.

 • loome sellise keskkonna, kus lapsel on võimalik teha ise valikuid, kasutades erinevaid vahendeid ja materjale;
 • õpetaja toetab lapse loovust oma positiivse ja innustava suhtumisega.


2. Õppe- ja kasvatustegevuses väärtustame humaanseid ja demokraatlikke suhteid, s.t.:

 • Kasvatame lastes austust ja sallivust erinevate omadustega inimeste vastu;
 • Kujundame lugupidavat suhtumist meid ümbritsevasse keskkonda;
 • Kogu lasteaia personal annab positiivset eeskuju lastele, suhtudes ümbritsevasse demokraatlikult ja lugupidavalt;
 • Tutvustame lastele erinevaid keskkondi nagu mets, küla, hooldekodu jne.
 • Märksõnadeks on sallivus, hoolivus, võrdõiguslikkus, inimsõbralikkus ning ei tohi sildistada ega solvata kedagi.


3. Lapsed saavad õppida mängu kaudu, s.t.:

 • Õpetajad teavad ja oskavad oma töös rakendada erinevaid õppemänge ning valmistavad ise õppevahendeid;
 • Õpetaja on lapse mängu kõrval suunaja, toetaja ja aitaja rollis;
 • Laps kasutab mängudes oma teadmisi ja omandab uusi.


4. Tagame lapsele turvatunde ja eduelamuse, s.t.:

 • Iga laps tunneb, et teda oodatakse lasteaeda, temaga arvestatakse ning ta leiab täiskasvanult mõistmist ja kaitset;
 • Lapsi kiidetakse iga edusammu puhul.

 

Rohelise Kooli keskkonnapõhimõtted

 • Tekitame huvi ja õpetame väärtustama ümbritsevat keskkonda läbi vahetu kogemise;
 • Rakendame õuesõppe võimalusi;
 • Laiendame lasteaia õueala liigirikkust; 
 • Lähtume oma tegemistes tervislikest eluviisidest;
 • Vähendame lasteaia ökoloogilist jalajälge (kasutame loodussõbralikke tooteid, sorteerime prügi, tarbime nutikalt, säästame ja taaskasutame);
 • Analüüsime, hindame ja vajadusel parendame tegevusi;
 • Tutvustame lasteaia Rohelise kooli tegemisi lastevanematele ja avalikkusele.