Külje bannerid

 
  

Keskkonnahariduslikke õppekäike toetab KIKi projekt nr 15007 Kohila valla  Sipsiku, Männi, Linnupesa ja Põnnipere lasteaedade keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2018/2019 õ/a.

kiusamisest-vabaks 234x88

Õppe- ja kasvatustegevus

2018/2019 ÕPPEAASTA

TEEMA

KOOS ON HEA!

ÕPPEAASTA EESMÄRK

* Laps tunneb rõõmu koos mängimisest, aktiivsest õppimisest ja ohutust liikumisest

 

Õppe- ja kasvatustöö aluseks on lasteaia õppekava.

Lisaks õppekavas sätestatud ainevaldkondade eesmärkidele valib pedagoogiline personal õppe-kasvatustöö analüüsist lähtuvalt igaks õppeaastaks põhieesmärgi.

Õppe-kasvatusprotsessi seovad tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika (nädalateemad), üldõpetus ning lõimimine. Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel lähtutakse põhimõtetest:

1. Toetame lapse loovust, s.t.

 • loome sellise keskkonna, kus lapsel on võimalik teha ise valikuid, kasutades erinevaid vahendeid ja materjale;
 • õpetaja toetab lapse loovust oma positiivse ja innustava suhtumisega.


2. Õppe- ja kasvatustegevuses väärtustame humaanseid ja demokraatlikke suhteid, s.t.:

 • Kasvatame lastes austust ja sallivust erinevate omadustega inimeste vastu;
 • Kujundame lugupidavat suhtumist meid ümbritsevasse keskkonda;
 • Kogu lasteaia personal annab positiivset eeskuju lastele, suhtudes ümbritsevasse demokraatlikult ja lugupidavalt;
 • Tutvustame lastele erinevaid keskkondi nagu mets, küla, hooldekodu jne.
 • Märksõnadeks on sallivus, hoolivus, võrdõiguslikkus, inimsõbralikkus ning ei tohi sildistada ega solvata kedagi.


3. Lapsed saavad õppida mängu kaudu, s.t.:

 • Õpetajad teavad ja oskavad oma töös rakendada erinevaid õppemänge ning valmistavad ise õppevahendeid;
 • Õpetaja on lapse mängu kõrval suunaja, toetaja ja aitaja rollis;
 • Laps kasutab mängudes oma teadmisi ja omandab uusi.


4. Tagame lapsele turvatunde ja eduelamuse, s.t.:

 • Iga laps tunneb, et teda oodatakse lasteaeda, temaga arvestatakse ning ta leiab täiskasvanult mõistmist ja kaitset;
 • Lapsi kiidetakse iga edusammu puhul.