Külje bannerid

 


  

Keskkonnajuhtimise süsteemi rakendamist Kohila valla  Sipsiku, Männi ja Linnupesa lasteaedades toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Kohila Keskkonnahariduse Keskus. 

 

kiusamisest-vabaks 234x88

Kodukord

Sutlema Lasteaed Linnupesa
KODUKORD


1. Üldsätted
1.1.Kodukorras on lähtutud Eestis kehtivatest õigusaktidest tulenevatest nõuetest. Lisaks lähtub lasteaed oma tegevuses rahvusvahelistest konventsioonidest (sh Euroopa Liidu põhiõiguste harta; ÜRO laste õiguste konventsioon), Kohila vallas kehtivatest õigusaktidest, lasteaia põhimäärusest ja põhiväärtustest.
1.2.Kui kodukorras puudub regulatsioon mingis valdkonnas, tuleb lähtuda lasteaia arengukavas ja õppekavas kirja pandud põhimõtetest ja väärtustest.
1.3. Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav lasteaia veebilehel ja paberkandjal
lasteaias.
1.4. Kodukord kehtib territoriaalselt kõikjal, kus toimuvad lasteaia õppekavas ja lasteaia/rühma tegevuskavas ettenähtud tegevused.
1.5. Kodukord on lastele, lapse seaduslikele esindajatele (edaspidi lapsevanemad) ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.6. Lapse heaolu lasteaias tagab lapse pere ja lasteaia koostöö. Lapsevanemad ja külalised käituvad lasteaia ruumides ja üritustel, samuti suhtluskeskkonnas lasteaia töötajatega suheldes viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks lastele.
1.7. Lasteaed lähtub kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes lapse või lasterühma parimatest huvidest. Iga lapsesse puutuva otsuse tegemisel või tegevuse planeerimisel hinnatakse, mis on konkreetse lapse parimates huvides.
2. Infovahetus
2.1. Lasteaia infokanalid on: lasteaia veebileht www.sutlemalinnupesa.edu.ee; www.eliis.ee; lasteaia infotahvlid ning telefonid.
2.2. Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on lapsevanemal kohustus anda lasteaiale perekonna kontaktandmed (lapsevanema telefoninumber, elektronposti aadress, kodune aadress). Kontaktandmete muutumisel teavitab lapsevanem sellest viivitamatult rühma õpetajat.
2.3. Arusaamatuste korral pöördub lapsevanem esialgu rühma õpetaja poole, vajadusel palub abi ka direktorilt, õppealajuhatajalt või majandusjuhatajalt.
2.4. Laste, lapsevanemate ja lasteaia töötajate isikuandmeid töötleb lasteaed lähtudes lasteaia andmekaitsetingimustest ja isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest.
3. Töökorraldus
3.1 Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.00-18.30.
3.2 Suvekuudel (juuni, juuli, august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste arvu, töötajate puhkusi ja teostatavaid remonttöid.
3.3 Pühade ajal on lasteaia lahtiolekuaeg lühendatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja Kohila valla regulatsioonile. Vastavalt töölepingu seaduse § 53 (RT I 2009, 5, 35) lühendatakse lasteaias lahtiolekuaega 15.30-ni (kolme tunni võrra) uusaastale, Eesti vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval.
3.4 Lapse esmakordselt lasteaeda tulles palume lapsevanemal leida aega lapse harjutamiseks lastekollektiiviga.
3.5 Igal õppeaastal, vastavalt Kohila Vallavalitsuse määrusele, võib toimuda kuni 2 töötajate arenduspäeva, mil lasteaed on laste jaoks suletud. Nendele vanematele, kellel pole võimalik last koju jätta, korraldatakse koostöös Kohila valla lasteaedadega lapse hoidmise võimalus kas Kohila, Männi, Sipsiku lasteaias või Linnupoegade päevahoius.
4. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
4.1 Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-ja kasvatustegevuste algust (kui laps sööb hommikueinet, siis 8.25, kui hommikueinet ei söö, siis hiljemalt 8.55) ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava (hiljemalt 18.15).
4.2 Lasteaiaealine laps tuleb lasteaeda ja lahkub sealt ainult koos saatjaga. Lapse saabudes ja rühmast lahkudes võetakse ühendust rühma töötajaga Lapsevanem annab hommikul isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Juhul kui lapsevanem peale lapse vastuvõtmist rühma töötajalt jääb lapsega viibima lasteaia alale, loetakse laps lapsevanemale üleantuks.
4.3 Lasteaed annab lapse üle teisele isikule (kes ei ole lapsevanem) juhul, kui lapsevanem on lasteaeda sellest eelnevalt informeerinud või andnud kirjaliku volituse.
4.4 Lasteaia välisuks lukustatakse kell 9.15 ja jääb suletuks kuni 16.00. Sisse pääsemiseks vajutada uksekella välisukse kõrval
4.5 Alaealisele pereliikmele lapse üleandmise osas langetab otsuse lapsevanem, arvestades lapse parimaid huve ja koduteekonna turvalisust. Lasteaial on õigus keelduda lapse üleandmisest alaealisele, kui selgub, et lapsevanema otsus on vastuolus lapse parimate huvidega või ohustab lapse turvalisust.
4.6 Kui lapsele järele tulnud isik on lasteaia hinnangul seisundis, mis võib last ohustada, võib temale lapse üleandmisest keelduda ja informeerida olukorrast lapsevanemat, ankeetandmetes märgitud kontaktisikuid ja/või politseid.
4.7 Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.
4.8 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat kuni 1 tund peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapsevanematega või volitatud esindajaga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
4.9 Lapsevanem teavitab lasteaeda e-posti või telefoni teel sellest, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel puudub lasteaiast.
4.10 Lasteaia töötajad ei saada ja ei vii lapsi õppekavavälistesse huviringidesse ega too neid sealt tagasi, välja arvatud majasiseste huviringide korral.
5. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
5.1 Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, millest lähtudes lasteaed kohandab võimaluse korral lapse päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevust.
5.2 Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna. Erivahendite (prillid, insuliinipump, kõrvaimplantaat jm) kandmise puhul on lapsevanem eelnevalt lapsele selgitanud nende kandmist ja hoidmist. Lasteaed ei vastuta erivahendite purunemise ja kadumise eest.
5.3 Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib ohustada lapse enda või teiste isikute tervist. Lasteaias käib laps, kelle terviseseisund lubab tal osa võtta lasteaia tegevustest ja igapäeva toimingutest.
5.4 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
5.5 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeetikule) lasteasutuses anda ravimeid (originaalpakendis) arsti määratud juhiste järgi üksnes vanema kirjalikul taotlusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktoriga.
5.6 Lapse haigestumisel lasteaias teavitab lasteaed sellest lapsevanemat ning lapsevanem tuleb haigestunud lapsele esimesel võimalusel järgi.
5.7 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab lapsevanem lasteaeda esimesel võimalusel.
5.8 Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega (s.h. riietel töötav tõmblukk või muu kinnitus) ning korrastatud välimusega (s.h juuksed).
5.9 Lapsel on lasteaias oma riidekapp, mille korrashoiu eest vastutab lapsevanem.
5.10 Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vahetuspesu jne).
5.11 Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
5.12 Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Suveperioodil on lapsel õhuke müts või rätik, et ennetada päikesepiste ohtu. Segiajamise vältimiseks peavad lapse riided ja jalanõud olema markeeritud lapse nimega.
5.13 Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre või muid teda ohustavaid detaile.
5.14 Lapsel on kapis vahetusriided (sh kindad, sokid) juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
5.15 Lapsel on võimlemistegevuse jaoks kaasas võimlemisriided (T-särk, lühikesed püksid, tennised või muu kummeeritud tallaga spordijalats) ning kotike nende asjade hoidmiseks.
5.16 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
5.17 Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.
5.18 Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
5.19 Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
5.20 Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues. Vastavalt Sotsiaalministri määrusele (RT I 2010, 69, 526) viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/valisohk/tuule-kulma-indeks.html). Madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi veebilehel (www.emhi.ee) avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete aluselLaste toitlustamine lasteaias toimub lähtudes kehtestatud kohustuslikest tervisekaitsenõuetest toitlustusele.
5.21 Lapse sünnipäeva tähistatakse ühise lauluringi ja õnnitlemisega. Soovi korral kostitab sünnipäevalaps teisi puuvilja, maiustustega vms., arvestades laste arvu rühmas.
5.22 Laste toitlustamine lasteaias toimub lähtudes kehtestatud kohustuslikest tervisekaitsenõuetest toitlustusele.
6. Turvalisuse tagamine
6.1 Lasteaed hoolitseb laste füüsilise, vaimse ja sotsiaalse turvalisuse eest.
6.2 Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
6.3 Lasteaias on keelatud igasugune tegevus, mis ohustab laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust.
6.4 Lapsevanem ei luba lapsel lasteaeda tulla ehtega (kaelakee; kõrvarõngad; käevõru vm.), mis võib kujutada ohtu lapse turvalisusele.
6.5 Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule. Ronimisredelid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
6.6 Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et minimiseerida vigastuste tekkimise ohtu ja jätta lastele võimalikult palju ruumi mängimiseks.
6.7 Lapse välja minek lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
6.8 Lasteaed korraldab nõutava personali olemasolu kogu rühma tööaja jooksul.
6.9 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja neid saatvad lasteaia töötajad helkurvestides.
6.10 Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel lasteaia värava, et tagada laste turvalisus.
6.11 Lasteaia õueala (mänguväljak, majandusõu) on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
6.12 Lasteaia õuealale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.
6.13 Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke, hirmu ning tugevat heli tekitavaid ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
6.14 Lapsevanema vastutusel on lapsel lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Lasteaed ei vastuta kaasavõetud mänguasjade kadumise ja purunemise eest.
6.15 Laps suhtub hoolikalt isiklikku, teiste laste ja lasteaia varasse ja hoidub selle kahjustamisest. Lapse poolt lasteaia või teise lapse vara kahjustamise või hävitamise korral hüvitab kahju selle põhjustanud lapse vanem õigusaktis ettenähtud korras.
6.16 Lasteaias lapse poolt teisele lapsele või lasteaia personalile tervisekahjustuse tekitamise korral vastutab selle eest kahju põhjustanud lapse vanem õigusaktis ettenähtud korras.
6.17 Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
6.18 Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
6.19 Lapse vägivaldse käitumise korral tegutseb lasteaia töötaja viivitamatult ohuolukorra likvideerimiseks, järgides kehtestatud nõudeid ning valides ohusituatsioonile vastava säästvaima vahendi. Võimalusel kooskõlastatakse käitumisviis eelnevalt lapsevanemaga.
6.20 Lasteaia autoparklas on keelatud auto parkimisel hoida mootorit töös kauem kui 2 minutit.
7. Lasteaiatasu
7.1 Toiduraha ja kohatasu tasub lapsevanem eelneva kuu eest vallavalitsuse arve alusel hiljemalt iga kuu viimaseks kalendrikuu päevaks vallavalitsuse pangaarvele.
7.2 Tähtajaks tasumata toiduraha ja/või kohatasu korral on lasteaial on õigus keelduda lasteaia teenuste osutamisest kuni võlgnevuse likvideerimiseni.
7.3 Lapse puudumisel mistahes põhjusel tehakse toitlustuskulu ümberarvestus alates teisest päevast, välja arvatud juhul kui lapsevanem teatas puudumisele eelneval tööpäeval hiljemalt kella 16 - ks lapse puudumisest.
7.4 Lapsevanem teatab lapse lasteaeda naasmisest üks päev ette.
7.5 Sissetulekust sõltuva toiduraha ja/või kohatasu soodustuse saamiseks palume esitada põhjendatud avaldus vallavalitsusele See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või viia sotsiaalnõunikule.
Avalduse blanketid on leitavad Kohila valla kodulehel http://kohila.kovtp.ee/blanketid
lastega seotud dokumentide alajaotuse sotsiaalvaldkond alt. Vastavalt Kohila Vallavolikogu määrusele „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" (http://kohila.kovtp.ee/sotsiaaltoetused) on avaldusi võimalik esitada hiljemalt 25.septembriks ja 10.jaanuariks.
7.6 Lapsevanemal on võimalik loobuda hommikusöögist või õhtuootest avalduse alusel pikemaks perioodiks (vähemalt 1 kuu).
7.7 Kui Kohila valla lasteaias käib ühest perest kaks või enam last, siis lapsevanema avalduse alusel on õigus saada osalustasu soodustust. Soodustuse saamist reguleerib Kohila Vallavolikogu määrus "Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/407112019022. Taotluse vorm on leitav valla kodulehel lastega seotud haridusvaldkonna blankettide all http://kohila.kovtp.ee/blanketid. Taotluse võib esitada nii digitaalselt allkirjastatuna aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. kui ka vallamajja.
7.8 Lapsevanemal on võimalus taotleda avalduse alusel lapsele osa-ajalist kohta. Osaajalise kohakasutuse korral viib vanem lapse koju hiljemalt pärast lõunasööki.

Sutlema Lasteaed Linnupesa kodukord
Lisa 1

SUTLEMA LASTEAED LINNUPESA RUUMIDES JA TERRITOORIUMIL PILDISTAMISE, FILMIMISE JA SALVESTAMISE KORD
Sutlema Linnupesa Lasteaias (edaspidi lasteaed) on lubatud pildistamine, filmimine või audiosalvestuse (edaspidi salvestis) tegemine käesolevas korras sätestatud tingimusi järgides.

1. Salvestise tegemise ja avalikustamise üldtingimused
1.1 Igal isikul, s.h. lapsel ja lasteaia personalil on põhiseaduslik õigus eraelu puutumatusele, s.h. õigus oma kujutisele ja välimusele. See tähendab isiku õigust ise otsustada, kas ja millises ulatuses tema kohta andmeid kogutakse ja salvestatakse, kas ja millisel viisil tahab ta end avalikkuse ees kujutada. Eraelu puutumatust piiravad teiste isikute põhiõigused ja õigusaktid.
1.2 Kui lasteaias salvestise tegemiseks ja selle avalikustamiseks taotleb lasteaiaväline kolmas isik lapse seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) eelnevat nõusolekut, korraldab nõusoleku saamise lapsevanemalt lasteaed. Lasteaed ei edasta salvestist teha soovivale kolmandale isikule lapsevanema kontaktandmeid.
1.3 Salvestise avalikustamiseks nõusoleku küsija peab vajadusel tõestama nõusoleku olemasolu.
1.4 Salvestise avalikustamist lubanud isikul on õigus avalikustamiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisel tuleb salvestis (helifail, pilt või video) viivitamatult kustutada.
1.5 Eravestlusest salvestise tegemine lasteaia ruumides ja territooriumil on keelatud.
1.6 Lubamatu salvestamise korral on tegu eraelu puutumatuse rikkumisega.
1.7 Isikuandmetega seotud eraelu puutumatuse rikkumise korral võib nõuda rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, samuti kahju tekitava käitumise lõpetamist.

2. Salvestise tegemine isiklikul otstarbel
2.1 Lapsevanemad võivad isiklikuks tarbeks lasteaias teha salvestisi lapsest väljaspool õppetegevust, kui selleks on küsitud eelnevalt lasteaialt luba.
2.2 Isiklikuks tarbeks tehtud salvestisi on keelatud avalikustada mistahes viisil s.h. internetikeskkonnas (Facebook ja teised sotsiaalmeediakanalid; Youtube, blogid; foorumid; pildipangad jm), kui salvestisel on jäädvustatud lisaks oma lapsele veel teine isik ning puudub teise isiku eelnev nõusolek avalikustamiseks.
2.3 Internetikeskkonnas (näiteks pildipangas) võib salvestist hoiustada selliselt, et see on turvaliselt hoitud ning puudub kolmandate isikute juurdepääsuvõimalus.

3. Õppetegevusest tehtav salvestis
3.1 Õppetegevusest salvestise tegemine on lubatud üksnes lasteaia ja kõigi õppetegevuses osalevate laste seaduslike esindajate nõusolekul ühekordse tegevusena:
1) lasteaaeda tutvustava video tegemiseks või
2) õppe- või kasvatuseesmärgil.
3.2 Õppetegevusest salvestise tegemise soovist peab huvitatud isik informeerima eelnevalt lasteaia juhtkonda. Lasteaia juhtkond otsustab igakordselt lasteaia alusväärtusi ja lapse/lasterühma parimaid huve arvestades, kas selline tegevus on lubatav.
3.3 Õppe- või kasvatuseesmärgil tehtud salvestist on lubatud kasutada üksnes sama rühma õppe- või kasvatustöös.

4. Avalikul lasteaiaüritusel tehtud salvestised
4.1 Sutlema Lasteaed Linnupesa ruumid ja välisterritoorium ei ole avalik koht isikuandmete kaitset reguleeriva õigusakti tähenduses.
4.2 Avalikuks lasteaiaürituseks, mille puhul sündmuse avalikustamist võib mõistlikult eeldada, on Vabariigi aastapäeva rongkäik Kohila alevis, avalik lasteaia heategevusüritus või muu lasteaia tegemisi tutvustav avalikkusele suunatud üritus. Nimetatud üritusel tehtud heli- ja pildisalvestisi võib avalikustada sellel jäädvustatud isiku eelneva nõusolekuta.
4.3 Lasteaial on õigus keelata või piirata lasteaia alusväärtuste ja lapse parimate huvidega vastuolus oleva salvestise tegemist avalikul lasteaiaüritusel.

5. Ajakirjanduslikul eesmärgil salvestise tegemine
5.1 Ajakirjandusväljaande või muu meediakanali esindaja (edaspidi ajakirjandus) peab informeerima lapsest salvestise tegemise soovist eelnevalt lasteaia juhtkonda ning saama salvestise tegemiseks nõusoleku. Lasteaia juhtkond otsustab igakordselt, kas salvestise tegemine on lasteaia alusväärtuste ja lapse parimate huvidega kooskõlas.
5.2 Ajakirjandus võib ajakirjanduseetika koodeksi nõudeid järgides lasteaialast lasteaias intervjueerida helisalvestist tehes või temast pilti/videot teha lapsevanema juuresolekul ja nõusolekul. Lubatud ei ole lapse identiteedi avalikustamine meedias lapsevanema nõusolekuta.
5.3 Sõltumata lapsevanema nõusolekust peab ajakirjanik ka ise hindama, kas last käsitleva salvestise avalikustamine võib lapse huve kahjustada ja seda ka pikemat ajaperioodi arvestades.
5.4 Ajakirjanik peab salvestise tegemisel ja selle avalikustamisel järgima kutseala eetikastandardeid ning väljakujunenud tavasid ega tohi mitte mingil viisil kahjustada lapse seaduslikke huvisid. Keelatud on salvestise avalikustamisel meediakanalis lapsest tegelikkusele mittevastava ettekujutuse loomine.
5.5 Isiku kujutist ei tohi kasutada juhuslikus seoses kajastatava päevasündmusega.
5.6 Isikuandmeid võib nõusolekuta töödelda ajakirjanduslikul eesmärgil, eelkõige avalikustada meedias, kui selleks on avalik huvi ja see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Isikuandmete avalikustamine ei tohi ülemäära kahjustada salvestisel jäädvustatud isiku õigusi.